Dữ liệu trong 12h qua

Lịch sử lưu lượng

Dữ liệu trong 12h qua

Lịch sử mực nước hồ

Lịch sử vận hành

Mực nước TL Mực nước HL Q tua pin Q xả qua tràn Thời gian
Mực nước TL Mực nước HL Q tua pin Q xả qua tràn Thời gian