Dữ liệu trong 12h qua

Lịch sử Công suất tổ máy 2

Lịch sử vận hành

I-a máy 1 I-b máy 1 I-c máy 1 V-arg máy 1 P-arg máy 1 I-a máy 2 I-b máy 2 I-c máy 2 V-arg máy 2 P-arg máy 2 Thời gian
I-a máy 1 I-b máy 1 I-c máy 1 V-arg máy 1 P-arg máy 1 I-a máy 2 I-b máy 2 I-c máy 2 V-arg máy 2 P-arg máy 2 Thời gian