Dữ liệu trong 12h qua

Lịch sử Công suất tổ máy 3

Lịch sử vận hành

P tổ máy 1 P tổ máy 2 P tổ máy 3 Thời gian
P tổ máy 1 P tổ máy 2 P tổ máy 3 Thời gian