Dự án tiêu biểu

Nhà máy IA DRANG I Trạm đo thời tiết


- Giám sát mực nước hồ, lưu lượng về hồ, lưu lượng qua tràn, lưu lượng qua tua pin
- Dự báo phục vụ tích nước trước mùa khô
- Tính toán vận hành tối ưu năng suất phát điện
- Cảnh báo, cập nhật liên tục khi diễn biến thời tiết bất lợi, phức tạp như bão, mưa lớn
- Đảm bảo công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo, cung cấp số liệu đúng quy định theo nghị định 38/2016/ND-CP quy định chi tiết một số điều luật KTTV.

Nhà máy IA DRANG II Trạm đo thời tiết


- Giám sát mực nước hồ, lưu lượng về hồ, lưu lượng qua tràn, lưu lượng qua tua pin
- Dự báo phục vụ tích nước trước mùa khô
- Tính toán vận hành tối ưu năng suất phát điện
- Cảnh báo, cập nhật liên tục khi diễn biến thời tiết bất lợi, phức tạp như bão, mưa lớn
- Đảm bảo công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo, cung cấp số liệu đúng quy định theo nghị định 38/2016/ND-CP quy định chi tiết một số điều luật KTTV.

Nhà máy H'Chan Trạm đo thời tiết


- Giám sát mực nước hồ, lưu lượng về hồ, lưu lượng qua tràn, lưu lượng qua tua pin
- Dự báo phục vụ tích nước trước mùa khô
- Tính toán vận hành tối ưu năng suất phát điện
- Cảnh báo, cập nhật liên tục khi diễn biến thời tiết bất lợi, phức tạp như bão, mưa lớn
- Đảm bảo công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo, cung cấp số liệu đúng quy định theo nghị định 38/2016/ND-CP quy định chi tiết một số điều luật KTTV.

Nhà máy H'Mun Trạm đo thời tiết


- Giám sát mực nước hồ, lưu lượng về hồ, lưu lượng qua tràn, lưu lượng qua tua pin
- Dự báo phục vụ tích nước trước mùa khô
- Tính toán vận hành tối ưu năng suất phát điện
- Cảnh báo, cập nhật liên tục khi diễn biến thời tiết bất lợi, phức tạp như bão, mưa lớn
- Đảm bảo công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo, cung cấp số liệu đúng quy định theo nghị định 38/2016/ND-CP quy định chi tiết một số điều luật KTTV.

Rounded Image

Nhà máy IA DRANG III Kế hoạch triển khai


- Giám sát mực nước hồ, lưu lượng về hồ, lưu lượng qua tràn, lưu lượng qua tua pin
- Dự báo phục vụ tích nước trước mùa khô
- Tính toán vận hành tối ưu năng suất phát điện
- Cảnh báo, cập nhật liên tục khi diễn biến thời tiết bất lợi, phức tạp như bão, mưa lớn
- Đảm bảo công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo, cung cấp số liệu đúng quy định theo nghị định 38/2016/ND-CP quy định chi tiết một số điều luật KTTV.

Nhà máy IA Puch III Kế hoạch triển khai


- Giám sát mực nước hồ, lưu lượng về hồ, lưu lượng qua tràn, lưu lượng qua tua pin
- Dự báo phục vụ tích nước trước mùa khô
- Tính toán vận hành tối ưu năng suất phát điện
- Cảnh báo, cập nhật liên tục khi diễn biến thời tiết bất lợi, phức tạp như bão, mưa lớn
- Đảm bảo công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo, cung cấp số liệu đúng quy định theo nghị định 38/2016/ND-CP quy định chi tiết một số điều luật KTTV.

Rounded Image